Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Księgowość  | Strona główna » Biznes » Księgowość

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Serwisy ipo.pl

Jak sporządzać i czytać sprawozdania finansowe?
11.06.2007.
Dlaczego małe przedsiębiorstwa upadają? Otóż najczęściej z powodu kiepskiej kotroli finansowej. To z kolei wynika z niedostatecznej wiedzy o zarządzaniu finansami. Mali przedsiębiorcy często korzystają z usług biur rachunkowych i na tym kończy się ich zainteresowanie finansami firmy.Rachunek zysków i strat - jak nam się wiodło?

Bilans ukazuje sytuację finansową firmy w określonym momencie. Jej wygląd będzie ulegał w czasie zmianom — podobnie nasz wygląd, kiedy jesteśmy dziećmi, nastolatkami i wreszcie dorosłymi, również jest zupełnie inny, lecz wciąż pozostaje obrazem tego samego „ja”. Proces „posuwania się w czasie”, który zmienia obraz firmy, jest wynikiem dokonywa- nia operacji gospodarczych. Operacją gospodarczą jest każde zdarzenie, które można wyrazić w postaci przepływu pieniędzy. Jeżeli na przykład kupujemy towar, sprzedajemy go klientowi lub zaciągamy kredyt, to zdarzenia te można wyrazić przepływami pieniężnymi.

Ujmowanie operacji gospodarczych

Rozważmy prosty przykład. 6 kwietnia utworzono nową firmę Rekin Finansjery sp. z o.o. Kapitał założycielski wynosił 100 000 zł i w pierwszym dniu istnienia firmy pieniądze te znajdują się na firmowym rachunku bankowym. Bilans będzie przedstawiał się tak, jak w tabeli 2.1.

Jak widać, bilans ten nie przedstawia się zbyt okazale, ale odzwierciedla obraz firmy w pierwszym dniu jej działalności. Dzień później (7 kwietnia) coś zacznie się dziać (patrz tabela 2.2).Firma Rekin Finansjery sp. z o.o. pożycza 50 000 zł z innego banku, po- bierając od razu całą sumę w gotówce. Zdarzenie to jest operacją gospo- darczą i zostało uwzględnione w powyższym bilansie.

Jak widać, kwota w pozycji Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych ale wzrosły również Zobowiązania . Każde zdarzenie finansowe musi zna- leźć swe odzwierciedlenie w przynajmniej dwóch miejscach w bilansie.

Każde zdarzenie finansowe musi zna- leźć swe odzwierciedlenie w przynajmniej dwóch miejscach w bilansie.

8 kwietnia Rekin Finansjery kupuje za 20 000 zł towar przeznaczony do dalszej sprzedaży, płacąc za niego gotówką (patrz tabela 2.3).

Struktura kapitału obrotowego uległa zmianie — nie zmieniła się jego suma, ale zmienił się udział składników. Pozycja Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych zmniejszyła się o kwotę, za jaką zakupiono towar, ale pozyskano nowy składnik aktywów w postaci tegoż towaru.

9 kwietnia firma Rekin Finansjery sprzedaje za 3 000 zł w gotówce towar zakupiony za 2 000 zł (patrz tabela 2.4).

W tym przypadku pozycja Środki pieniężne w kasie i na rach. bankowych zwiększyła się o 3 000 zł — pieniądze zapłacone przez klienta. Pozycja Towary zmniejszyła się o 2 000 zł, czyli o wartość sprzedanych towarów. Powstał również „zysk”, który w tym przykładzie został przedstawiony jako zysk netto .Trwałym efektem każdej transakcji handlowej jest wzrost lub spadek wartości firmy dla właścicieli (w tym przypadku udziałowców). Przychody ze sprzedaży zwykle zwiększają wartość firmy. Koszty wygenerowania sprzedaży zwykle zmniejszają jej wartość. Zdarzenia te mają kluczowe znaczenie, dlatego są monitorowane w odrębnym raporcie księgowym — rachunku zysków i strat.

Podsumujmy: bilans ukazuje obraz sytuacji finansowej firmy w danym momencie. Rachunek zysków i strat służy do monitorowania przycho- dów i kosztów w danym okresie. Okresem może być tydzień, miesiąc, okres obrachunkowy lub rok. Co prawda każdy składnik przychodów i kosztów ma swoje znaczenie, ale najistotniejszy jest wynik, czyli zysk netto (lub strata). Wartość ta obrazuje wzrost (lub spadek) wartości firmy w badanym czasie.

Kolejne podstawowe zasady

6 . Zanim przyjrzymy się strukturze rachunku zysków i strat, zapoznajmy się z pewnymi zasadami księgowości, które mają tu zastosowanie. Nadano im numery 6, 7 i 8, jako że stanowią kontynuację koncepcji wymienionych na stronach 21 – 25 w rozdziale 1.

Zasada realizacji
Pewien szczególnie przezorny szef sprzedaży powiedział kiedyś, że zamówienie nie jest zamówieniem, dopóki klient nie zapłacił i nie skonsumował produktu, a w dodatku nie umarł w rezultacie jego konsumpcji i — wreszcie — wykazuje wszelkie oznaki chęci ponownego zakupu.

Często mamy do czynienia z zupełnie przeciwną kategorią specjalistów od sprzedaży, którzy potrafią „przewidzieć” najbardziej nieprawdopodobne wyniki handlowe. W księgowości przychód powstaje dopiero wówczas, kiedy towar zostaje przekazany klientowi i wysłana zostaje do niego faktura. Nie ma to nic wspólnego z tym, kiedy otrzymano zamówienie, jak pewne jest to zamówienie i jakie są szanse, że klient zapłaci bez zwłoki.

Zdarza się, że część wydanego towaru zostaje później zwrócona— na przykład z uwagi na złą jakość. Oznacza to, że przychód,a w konsekwencji zysk może powstać w jednym okresie, po czym zostać zniwelowany w kolejnym. Oczywiście jeżeli możliwa jest przybliżona kalkulacja procentu zwrotów, to możliwa jest również korekta przychodu w okresie jego powstania o przeciętną ich wartość.

Strony:
1 2 3 4
Oceń artykuł   Dodaj komentarz