Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Raporty ipo.pl

Partnerzy przy IPO  | Strona główna » Inwestycje » Partnerzy przy IPO
Kapitał obcy
Przedsiębiorstwo, niezależnie od fazy swoje go rozwoju, potrzebuje kapitału, aby mogło realizować plany inwestycyjne. Są one odzwierciedleniem jej strategii rozwoju. Dobór stosownych instrumentów jest to problem, z którym zarządzający musza zmagać się na bieżąco. Budowa rzeczywistego bogactwa akcjonariuszy wymaga, by stopy zwrotu z inwestycji były wyższe niż koszt kapitału zaangażowanego w jej realizację.
Finansowanie inwestycji wyłącznie środkami zakumulowanymi w spółce często okazuje się być niewystarczające. Dodatkowo zapomina się często, że zyski zatrzymane, jako źródło finansowania, również mają swój koszt. Są to przecież środki należące do akcjonariuszy, którzy postanowili pozostawić je w przedsiębiorstwie, licząc na satysfakcjonująca stopę zwrotu w przyszłości.
Brakujące środki spółka musi pozyskać z zewnątrz. Oczywiście może to uczynić emitując dodatkowe akcje ale będzie się to wiązało z koniecznością zainwestowania dodatkowych funduszy przez dotychczasowych akcjonariuszy, realizując emisję w ramach prawa poboru (PP) lub pogodzenie się z dopuszczeniem do spółki nowych właścicieli – emisja z wyłączeniem PP, co nieuchronnie prowadzi do zmian w strukturze własnościowej.
Barierą przy realizacji tego rozwiązania często jest również brak możliwości uplasowania na rynku emisji akcji po zadowalającej cenie, gwarantującej spółce niezbędny kapitał.Dlatego spółki sięgając po zewnętrze źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, decydują się na wprowadzenie do bilansu kapitałów obcych. Zwykle odbywa się to poprzez zaciągnięcie kredytu bankowego lub emisję papierów dłużnych. Chociaż mogą to być różnego rodzaju pożyczki, dotacje czy leasing.
 
Kapitał obcy jako źródło finansowania posiada szereg zalet :
  • pozwala na wykorzystanie efektu dźwigni finansowej. Dodatkowe zyski wypracowane przez przedsiębiorstwo, dzięki kapitałowi obcemu po jego opłaceniu, zwiększają rentowność inwestycji osiąganą przez właścicieli spółki. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku strat, zostają one dodatkowo pogłębione przez odsetki od kapitału obcego.
  • jest to tańsze źródło finansowania niż kapitał własny. Wynika to miedzy innymi z faktu, że wierzyciele są zaspokajani, w przypadku upadłości spółki, w pierwszej kolejności przed jej właścicielami. Dodatkowo obecnie mamy do czynienia z obniżaniem się poziomu stóp procentowych, który jest główna determinantą kosztu kapitału obcego.
  • istnieje możliwość skorzystania z efektu tarczy podatkowej tzn. obniżenia efektywnego kosztu kapitału obcego dzięki możliwości zaliczenia odsetek od niego zapłaconych do kosztu uzyskania przychodu.
 
Za główne wady kapitału obcego można uznać:
  • wzrost kosztów finansowych, które muszą być zapłacone niezależnie czy firma wypracuje zysk czy stratę,
  • uzyskanie kapitał obcego jest związane z zapewnieniem gwarancji i zabezpieczeń dla wierzycieli.
 
Głównym i podstawowym kryterium wpływającym na decyzję o wyborze konkretnego źródła finansowania jest oczywiście jego koszt. W przypadku kapitału obcego jego koszt jest determinowany głównie przez poziom rynkowej stopy procentowej. Dlatego istotna jest znajomość struktury czasowej stóp procentowych oraz czynników ją determinujących. Ważne jest również, aby przy wyborze pomiędzy kredytem bankowym a emisją obligacji wziąć pod uwagę pozostałe czynniki natury prawnej i organizacyjnej. Dopiero kompleksowa analiza będąca wypadkową wszystkich kryteriów powinna dać odpowiedz, który instrument finansowy jest z punktu widzenia firmy jest korzystniejszy.
 
 
Oceń artykuł   Dodaj komentarz