Newsletter IPO.pl
Szukaj w IPO.pl
Finansowanie  | Strona główna » Finansowanie

Ankieta

Jaki będzie dominujący trend na giełdach w 2014 roku?
 

Najnowszy raport

Serwisy ipo.pl

Raporty ipo.pl

Nowe dotacje dla służby zdrowia
13.07.2007.
Na jakie wsparcie może liczyć w siedmiolatce unijnej 2007-2013 polska służba zdrowia?

W nowym okresie programowym podmioty związane ze służbą zdrowia mogą szukać wsparcia w programach operacyjnych Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko, które w znacznej mierze przeznaczone są dla publicznych placówek ochrony zdrowia (chociaż prywatne jednostki też mogą ubiegać się o wsparcie z niektórych działań) oraz w programie Konkurencyjna Gospodarka i regionalnych programach operacyjnych.

Pakiet świadczeń profilaktycznych

W ramach PO Kapitał Ludzki przewiduje się udzielenie wsparcia w ramach profilaktyki i ochrony zdrowia osób czynnych zawodowo oraz doskonalenia kadr medycznych w Polsce. Ze względu na ogromne znaczenie, jakie dla gospodarki kraju ma stan zdrowia pracującej części społeczeństwa - szczególnie w warunkach starzenia się ludności kraju, trzeba przedsięwziąć wszelkie możliwe kroki, aby zwiększyć liczbę osób czynnych zawodowo. Powinno się to osiągnąć trzytorowo - poprzez zmniejszenie umieralności osób w wieku produkcyjnym, zmniejszenie pracowników wykluczonych z aktywności zawodowej ze względu na przypadłości i choroby zawodowe oraz poprzez wydłużenie okresu aktywności zawodowej.

Dodatkowym atutem podjętych działań będzie zmniejszenie kosztów pracy przez zminimalizowanie absencji chorobowej oraz przez redukcję środków wypłacanych na świadczenia społeczne i leczenie osób niezdolnych do pracy.

Instytucją pośredniczącą w ramach programu jest minister zdrowia. Działania mają być realizowane w ramach priorytetu V: Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia społeczeństwa a celami priorytetu są podniesienie potencjału zdrowia pracowników poprzez ograniczenie ogólnej chorobowości osób zatrudnionych (wyjątkowe znaczenie przy realizacji tego celu mają działania profilaktyczne, szczególnie z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia oraz nowotworów złośliwych); zapobieganie chorobom zawodowym oraz zwiększenie ich wykrywalności a także zmniejszenie wypadków w miejscu pracy; optymalizacja zarządzania zasobami kadrowymi w służbie zdrowia (zapewnienie odpowiedniej ilości i wysokiej jakości kadr dla służby zdrowia – w tym lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz obsługi technicznej i administracyjnej).

Cel priorytetu ma być realizowany poprzez akcje edukacyjne i promocyjne służące „zareklamowaniu” zdrowego stylu życia, a także wprowadzenie pakietów świadczeń profilaktycznych dla poszczególnych grup pracowników. Dodatkowo mają zostać wprowadzone w życie projekty sprzyjające powrotowi do pracy pracowników ze stwierdzoną chorobą zawodową.

E-szkolenia

W ramach tego działania ośrodki ochrony zdrowia mogą się ubiegać o wsparcie projektów związanych ze szkoleniami, profilaktyką zdrowotną oraz rehabilitacją. Na dofinansowanie mają szanse również różnego rodzaju projekty z zakresu doskonalenia zawodowego kadr, kształcenia ustawicznego pracowników oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników administracyjnych. Duże szanse na realizacje będą miały projekty z zakresu e-szkoleń oraz działania poprawiające dostęp do technologii medycznych. Długoterminowymi rezultatami tych działań ma być zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym oraz poprawienie efektywności i wydajności ich pracy (miernikiem tego działania będzie wskaźnik absencji chorobowej w firmach). Poprzez realizację tego projektu ma zwiększyć się liczba specjalistów medycyny rodzinnej i medycyny pracy, fachowa kadra (zwłaszcza do obsługi rozwijającego się rynku laboratoryjnych badań biologicznych i hematologicznych) oraz odsetek zakładów opieki zdrowotnej posiadających certyfikację ISO. W sumie na działania w ramach priorytetu V (PO Kapitał Ludzki) został przeznaczony budżet w wysokości ponad 105 mln euro (w tym ponad 89 mln euro z EFS i prawie 16 mln euro pochodzących za środków krajowych). Projekty, które będą realizowane w zakresie tego priorytetu mogą mieć charakter współpracy międzynarodowej.

Dla publicznych i niepublicznych ZOZ-ów

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko przewiduje wsparcie służby zdrowia w XIII osi priorytetowej: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności ochrony zdrowia. Jej głównym celem jest utrzymanie dobrego poziomu zdrowia osób pracujących poprzez obniżenie poziomu śmiertelności w wyniku wypadków i stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Długoterminowym efektem tego działania jest poprawa stanu zdrowia osób w wieku produkcyjnym. Głównymi beneficjentami projektu są publiczne i niepubliczne (z zastrzeżeniem, że większość udziałów w strukturze należy do podmiotów publicznych) zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń zdrowotnych, posiadające w swoich strukturach szpitalny oddział ratunkowy lub oddział wyspecjalizowany w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie urazów, kardiologii inwazyjnej i udarów; zespoły ratownictwa medycznego, kolumny transportu sanitarnego.

Cel ma być realizowany przede wszystkim poprzez poprawę systemu ratownictwa medycznego w całym kraju. Szczególny nacisk położony jest na rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa, który pozwoli na szybki dojazd do ofiar wypadków. Wsparcie będzie udzielane na poprawę infrastruktury ochrony zdrowia (co oznacza, że będzie można uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu - preferowany będzie sprzęt ratowniczy lub wysoce specjalistyczny o znaczeniu ponadregionalnym).

Dodatkowe środki będzie można uzyskać w ramach programu Innowacyjna Gospodarka - program nie wyklucza możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorstwa z branży medycznej w obszarach Badania i Rozwój. Szczególnie działanie w ramach osi priorytetowej I, grupy tematycznej BIO, będzie ukierunkowane na dofinansowanie nowych wyrobów i technik medycznych. Podmioty działające w branży medycznej będą mogły się starać o dofinansowanie również w 16 regionalnych programach operacyjnych. Programy te są tworzone odrębnie dla każdego z województw; branża medyczna będzie mogła uzyskać wsparcie głównie w zakresie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz w infrastrukturę społeczną.

Kinga Korniejenko
Joanna Długa

Autorki są konsultantkami w firmie Talento - Fundusze Europejskie
Możesz zadać pytanie autorkom artykułu: biuro@talento.plOceń artykuł   Dodaj komentarz

Eksperci IPO radzą

Start-upy jako porażki inwestycyjne?
Bardzo ważnym staje się umiejętność ...
Kryzys finansowy a VC - Riverside Polska
O tym, jaki wpływ na fundusze ...
Kryzys finansowy a VC - Advent International
Jaki wpływ na fundusze wysokiego ryzyka ...
Kryzys finansowy a VC - 3TS Capital Partners
O tym, jaki wpływ na fundusze ...
Kryzys finansowy a VC - Royalton Partners
O tym, jaki wpływ na fundusze ...

Kredyty

Jak pozyskać kapitał?
Planujesz inwestycje? Masz problemy z płynnością finansową? Skorzystaj z kredytu bankowego.


Dotacje Unijne

Jak
pozyskać kapitał?
Planujesz skorzystać z dotacji unijnych w 2007-2013? Dowiedz się, dlaczego warto i jak sięgnąć po dotacje.